Huis weggeven: deze kosten moet u betalen

kosten voor het weggeven van een huis

Het erfrecht is ingewikkeld en de erfbelasting is vaak extreem hoog. Om deze reden wordt er tijdens hun leven vaak een huis weggegeven aan een van de kinderen. Dit gaat echter ook gepaard met kosten. Naast de fiscale voordelen die niet altijd zeker zijn, moet men ook rekening houden met de kosten die ermee gemoeid zijn. In ons interview leest u welke kosten u kunt maken als u een huis weggeeft van de kostenopvolgers.

Vraag: Wat kost het om een ​​huis weg te geven?

Kostentracker-expert: het is niet zo eenvoudig over de hele linie te zeggen. De kosten zijn altijd afhankelijk van het individuele geval. Onder zeer ongunstige omstandigheden kan een schenking in sommige gevallen zelfs het huis kosten als er geen adequate voorziening is.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

  • de notaris- en registratierechten voor de schenking
  • de te betalen schenkbelasting
  • de overdrachtsbelasting

De notaris- en registratierechten zijn niet te vermijden bij het schenken van een huis. Een schenking is alleen rechtsgeldig als de schenkingsovereenkomst door de notaris is bekrachtigd en een overeenkomstige wijziging is aangebracht in de inschrijving in het kadaster.

De kosten voor notaris en registratie bedragen in de meeste gevallen tussen de 1% en 2% van de woningwaarde. De erelonen voor elke afzonderlijke activiteit van de notaris zijn bij wet vastgelegd, zodat u zich vooraf kunt informeren over de kosten. Uiteindelijk blijft degene die deze kosten draagt ​​een kwestie van overeenstemming tussen de gever en de ontvanger van een geschenk.

kosten voor het weggeven van een huis

Schenkbelasting is niet in alle gevallen van toepassing

De schenkbelasting hoeft niet in alle gevallen van toepassing te zijn. In bepaalde gevallen geldt hier belastingvrijstelling, bijvoorbeeld als het gaat om een ​​eigen woning waar de komende tien jaar moet worden bewoond (met echtgenoot of geregistreerd partner). Als de schenking aan een kind wordt gedaan, geldt dit alleen als de woonoppervlakte niet groter is dan 200 m². Indien nodig kunnen schenkingen ook in losse delen worden gedaan met een tussenpoos van elk 10 jaar, om zo meerdere keren gebruik te kunnen maken van de belastingvrijstellingen.

In alle andere gevallen is erfbelasting verschuldigd, maar deze wordt verminderd met bepaalde toeslagen en een bijbehorende zogenaamde pensioenbijdrage. Bestaande hypotheken, een bij de schenking overeengekomen verblijfsrecht of het recht op vruchtgebruik kunnen dan de belastingdruk verlagen. Het soort familierelatie en natuurlijk de waarde van het onroerend goed hebben invloed op de belastingdruk.

De overdrachtsbelasting is nooit te wijten aan een schenking, in tegenstelling tot bij het kopen van een huis.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een eengezinswoning ter waarde van 180.000 euro wordt door de ouders tijdens hun leven weggegeven aan een van de twee zonen. In de geschenkovereenkomst wordt geen directe tegenprestatie afgesproken.

De zoon zal in de toekomst in het huis wonen, zijn ouders verhuizen naar de omaflat en hebben er levenslang recht op te wonen.

Postprijs
Notariële verklaring en inschrijving in het kadasterEUR 2.071,41
Schenkbelasting0,00 EUR (belastingvrijstelling, belastingvrijstelling)
Totale kosten van het geschenkEUR 2.071,41

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de exacte omstandigheden van de schenking en de waarde van het huis en de eigendommen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van het weggeven van een huis afhankelijk?

Kostentracker-expert: Allereerst moet het volgende in acht worden genomen:

  • de waarde van het onroerend goed
  • de resulterende notaris- en kadasterkosten (afhankelijk van de waarde en hoe het bedrijfsproces individueel is ingericht)
  • om weg te geven aan een familielid
  • het type relatie
  • of er een erfenis, een zorgbehoefte of een erfenisgeschil ontstaat tot 10 jaar na de schenking (verplichte deelvergoeding)
  • of in het gegeven geval erfbelasting of schenkbelasting van toepassing is (mogelijk tot 10 jaar daarna)

Vraag: Wat zijn precies de kosten van het overbrengen van het kadaster?

kosten voor het weggeven van een huis

De kosten voor het wijzigen van het kadaster zijn afhankelijk van de waarde van het onroerend goed

Kostentracker-expert: de basis voor de gemaakte individuele vergoedingen is altijd de waarde van het huis en de waarde van het onroerend goed. Het honorarium (volgens KostO voor notarissen) wordt berekend over de woningwaarde.

De vergoeding voor de notarisering van de schenking is 2,0 keer het bedrag, tenzij de zakelijke waarde van de transactie minder dan 100.000 euro bedraagt, in dat geval wordt alleen de enkelvoudige vergoeding in rekening gebracht (voor 100.000 euro komt dit overeen met 207 euro).

Bovendien zijn er vaste tarieven voor documenten en systemen, zoals bepaald in de KostO. Als land wordt overgedragen, zijn er aparte vergoedingen van toepassing. Bijvoorbeeld bij een woningwaarde van € 500.000, - is dit € 807. Hier geldt alleen de marktwaarde van het onroerend goed, eventuele lasten op het onroerend goed veranderen de kosten niet.

Naast deze kosten zijn er de gebruikelijke kosten voor inschrijving op het kadaster.

Afhankelijk van de omstandigheden in individuele gevallen kunnen de kosten echter variëren. Over het algemeen zijn ze tussen de 1% en 2% van de waarde van het onroerend goed.

Vraag: Wanneer zijn geschenken überhaupt de moeite waard?

Kostentracker-expert: in wezen kan men zeggen dat het denken over het schenken van een huis aan een van de kinderen altijd de moeite waard is als er een zeer grote hoeveelheid te verdelen activa is.

In dat geval zouden de vrijstellingen van erfbelasting per kind zeer snel worden overschreden - en zouden er aanzienlijke belastingen moeten worden betaald voor de hoge erfenis.

Als een schenking tijdens iemands leven wordt gedaan, kan dit worden voorkomen. Voor schenkingen kunnen vrijstellingen worden aangevraagd tot maximaal 400.000 euro per kind, en deze vrijstellingen kunnen ook om de 10 jaar worden gebruikt. Het begaafde huis valt dan uit de genetische samenstelling en wordt er niet aan toegevoegd.

Een schenking mag in geen geval worden gebruikt om een ​​kind te begunstigen en het huis aan hem over te laten. Dit kan later zeer nadelig worden bij erfgeschillen, omdat het kind dat van de schenking profiteert, de andere kinderen die recht hebben op een verplicht aandeel een overeenkomstige financiële vergoeding moet betalen. Dit geldt altijd als de schenking minder dan tien jaar geleden is op het moment van de erfenis. Schenkingswaarde en erfenis worden dan eenvoudig bij elkaar opgeteld. De ontvanger moet deze bedragen dan uit zijn / haar privévermogen halen; het recht op compensatie voor degenen die recht hebben op een verplicht deel, neemt dan echter met 10% af voor elk vorig jaar.

Overigens kan de belastingdienst binnen deze periode van 10 jaar ook genieten van successierechten als de belastingvrijstelling wordt overschreden. Ook hier maakt de schenking deel uit van het erfelijk bezit. Als u weggeeft, moet u dit zo vroeg mogelijk doen.

Vraag: Welke andere problemen kunnen er zijn bij het schenken van een huis?

kosten voor het weggeven van een huis

Als de schenker zorg nodig heeft, kan hij het geld voor het onroerend goed tot 10 jaar later claimen

Kostentracker-expert: Een bijzonder moeilijke situatie doet zich keer op keer voor als de gever van het huis zorg nodig heeft. De huiskosten zijn in de meeste gevallen erg hoog, ze kunnen gemakkelijk tussen de 2.500 EUR tot 3.000 EUR per maand liggen.

Als een schenking minder dan 10 jaar geleden is gedaan, is een principe uit het Duitse Burgerlijk Wetboek van toepassing, waardoor de schenker het geschonken vermogen kan terugvorderen, zodat hij zijn kosten van levensonderhoud kan dekken. In het geval van een zorgbehoevende die zijn woonkosten niet meer zelf kan betalen, gaat het recht op terugvordering over op de sociale dienst - en die zijn op dit punt genadeloos.

De ontvanger betaalt de ontbrekende onderhoudskosten volledig - of hij of zij geeft zijn oude cadeau terug.

Juridisch zijn er enkele manieren om dit onschadelijk te maken - ofwel door een overeenkomstig hoge grondheffing in te voeren ten gunste van de sociale dienst, die het probleem echter alleen naar de toekomst verschuift, ofwel door het schenkingscontract dienovereenkomstig op te stellen, dat er dan meer uitziet. zoals een "aankoop" (overwegingen zoals het maandelijks aantal uren zorg of maandelijks pensioen in het contract) of een opname van vruchtgebruikerrechten als last. Het moet echter altijd van geval tot geval worden beoordeeld welke juridische constructie zinvol is, als deze er op geen enkele manier realistisch uitziet of een grove onevenredigheid tussen woningwaarde en tegenprestatie aan het licht brengt, staat het niettemin open voor juridische stappen in de einde.