Wat kost het om een ​​huwelijkscontract te krijgen?

kosten huwelijkscontract

Volgens de statistieken mislukt bijna elk derde huwelijk in Duitsland en is het gescheiden. Om deze reden vragen veel mensen zich af of het misschien raadzaam is om een ​​huwelijkse voorwaarden te ondertekenen voordat ze gaan trouwen. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk welke vergoedingen gelden voor de notaris of advocaat en beantwoorden we tal van andere vragen over het onderwerp huwelijkscontracten.

Waarom is een huwelijkscontract zinvol?

Kostentracker: zelfs als een huwelijkscontract onromantisch lijkt, kan het veel geschillen in het geval van een scheiding voorkomen. Het bevat voorschriften die beide partners niet alleen financieel beschermen. Om deze reden wordt het niet alleen aanbevolen als één partner aanzienlijk meer rijkdom in het huwelijk brengt.

Het huwelijkscontract is wettelijk gedefinieerd in § 1408 (1) van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) als een document waarmee de echtgenoten de huwelijksvermogensverhoudingen kunnen regelen. Daarnaast voorziet de wet in een clausule over pensioenverevening in artikel 1408 (2) BGB. § 1413 BGB is ook het onderwerp van het huwelijkscontract. Hierin is geregeld dat bij contracten voor overdracht van vermogensbeheer de herroeping wordt beperkt of uitgesloten. Het kan ook individuele regelingen in geval van echtscheiding bevatten.

U kunt ook met terugwerkende kracht een huwelijkscontract afsluiten. Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor een huwelijk. Ook bestaat de mogelijkheid om het reeds afgesloten huwelijkscontract in der minne te wijzigen en zo aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

Wat zijn de kosten voor een huwelijkscontract?

kosten huwelijkscontract

De kosten van een huwelijkscontract zijn afhankelijk van het individuele geval

Kostentracker: hoe hoog de kosten zijn, hangt af van het individuele geval. De berekening van de vergoeding voor de advocaat of notaris is gebaseerd op de financiële positie van de (toekomstige) echtgenoten en de omvang van het contract. De kosten zijn gebaseerd op het ereloonschema voor advocaten of die voor notarissen.

De basis van de berekening is de basiswaarde, die verborgen gaat achter termen als waarde in geschil, procedurele waarde, bedrijfswaarde of objectwaarde. Advocaten stellen de kosten vast conform de Wet Beloning Advocaten (RVG), notarissen conform de Wet kosten vrijwillige rechtspraak rechtbanken en notarissen (GnotKG).

Als basis voor de vergoeding bepaalt de notaris de waarde van het goed op basis van het nettovermogen van beide echtgenoten. Daartoe worden eventuele schulden in mindering gebracht op het bestaande vermogen van beide personen.

De berekening van de waarde in het geschil die relevant is voor het honorarium van de advocaat is echter iets gecompliceerder, aangezien hier gesloten huwelijkscontracten gewoonlijk verschillende, afzonderlijk opgesomde feiten bevatten. Als bijvoorbeeld de alimentatie van de echtgenoot in het contract is geregeld, wordt het te betalen bedrag voor een heel jaar opgeteld bij de basiswaarde. Regelt u in dit contract wie na de scheiding een gezamenlijk verworven woning krijgt, dan wordt ook de waarde hiervan meegerekend.

Wat zijn de kosten bij de notaris?

Kostentracker: notariële certificering is essentieel voor effectiviteit. Bij een huwelijkscontract kan de notaris het dubbele van het honorarium in rekening brengen. De volgende tabel toont als voorbeeld de vergoeding van geselecteerde basiswaarden:

Bedrijfswaardedubbele vergoeding
2.000 EUR54 EUR
5.000 EUR90 EUR
10.000 EUR150 EUR
19.000 EUR198 EUR
25.000 EUR230 EUR
50.000 EUR330 EUR
125.000 EUR600 EUR
260.000 euroEUR 1.070
350.000 euro1.370 EUR
500.000 EUR1.870 EUR

Daarnaast zijn er displaykosten en 19 procent omzetbelasting. Als het nettovermogen van de toekomstige echtgenoot 100.000 euro bedraagt, resulteert de volgende berekening:

Kostenoverzichtprijs
Notariskosten546 EUR
Uitgaven30 EUR
belasting over de toegevoegde waarde109.44 EUR
totale prijs685.44 EUR

Wat kost het om een ​​huwelijkscontract door een advocaat te laten opstellen?

Kostentracker: de berekening is in dit geval iets gecompliceerder, aangezien de vergoedingen worden berekend op basis van de activa die daadwerkelijk in het contract worden vermeld. Om een ​​inschatting te kunnen maken van het te betalen bedrag is het aan te raden om een ​​tafel te gebruiken.

Artikelwaardeeenvoudige vergoeding
2.000 EUR150 EUR
5.000 EUR303 EUR
10.000 EUR228 EUR
19.000 EUR696 EUR
25.000 EUR788 EUR
50.000 EUR1.163 EUR
125.000 EUR1.588 EUR
260.000 euro2.253 EUR
350.000 euro2.613 EUR
500.000 EUR3.213 EUR

Bovendien kan de advocaat de tarieven die voortvloeien uit het vergoedingsschema crediteren. Op de factuur staat bijna altijd minimaal één zakelijke vergoeding, waarvan het bedrag tussen de 0,5 en 2,5 procent van de vergoedingen kan liggen. In de regel is dit 1,3 procent, aangezien het maximale tarief van 2,5 procent alleen kan worden toegepast bij zeer tijdrovende en gecompliceerde procedures.

Kan ik altijd kosten besparen door naar de notaris te gaan?

kosten huwelijkscontract

In Duitsland is het niet absoluut noodzakelijk dat een notaris het huwelijkscontract overhandigt

Kostentracker: in Duitsland bent u niet verplicht om het huwelijkscontract door een advocaat te laten opstellen. U dient er echter rekening mee te houden dat de notaris neutrale informatie geeft over de inhoud die u wenst, maar geen juridisch advies mag geven.

Als u er absoluut zeker van wilt zijn dat het huwelijkscontract legaal en effectief is, moet u op zijn minst een afspraak maken met een advocaat. De kosten hiervoor zijn tussen 90 en 190 EUR.

Wat levert een huwelijkscontract mij op?

Expense Tracker: na de verliefdheid en de romantiek die met het huwelijk gepaard gaat, willen veel mensen niet nadenken over de vaak lelijke argumenten van echtscheiding. U kunt zich hier echter effectief tegen beschermen met een huwelijkscontract. Het huwelijkscontract kan zowel vóór de bruiloft als op elk moment daarna worden gesloten, zelfs kort voor een aanstaande scheiding.

Als er geen huwelijkscontract is, is de gemeenschap van voordelen van toepassing in geval van echtscheiding. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het vermogen dat tijdens het huwelijk gezamenlijk wordt gegenereerd tijdens de scheiding gelijkelijk wordt verdeeld over beide partners. Ook de pensioenaanspraken worden evenredig verdeeld. Dit kan aanzienlijke nadelen hebben voor een partner.

Wat moet er in het huwelijkscontract staan?

Kostentracker: de volgende punten moeten in het huwelijkscontract worden geregeld:

- Ondersteuning na de scheiding: dit is een van de belangrijkste punten, vooral als een van de partners beduidend slechter verdient of heeft besloten de baan gedeeltelijk of tijdelijk op te geven om hun kinderen groot te brengen. Vaders of moeders die hun loopbaan onderbreken, ontvangen alleen zorgalimentatie tot het kind drie jaar oud is. Om de hoogte van eventueel separatieonderhoud te bepalen, kunt u de Düsseldorf-tafel als richtlijn gebruiken.

- Pensioenvoorziening: de opvoeding van kinderen en de beslissing om te vertragen op het werk hebben in dit opzicht ook nadelen. Om dit te compenseren, kan de ene partner zich ertoe verbinden geld te storten in een particuliere pensioenverzekering ten behoeve van de ander.

- huwelijksvermogensstelsel: het paar vormt gewoonlijk een gemeenschap van voordelen door het huwelijk. Bij echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk verworven vermogen gelijk verdeeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u een vermogensscheiding regelen. Tijdens de scheiding is er geen vergoeding voor de activa die in het huwelijk zijn verworven. U kunt ook bepalen dat eventuele voordelen in termijnen aan de partner worden betaald in plaats van in een bedrag.

Wie moet er beslist een huwelijkscontract sluiten?

kosten huwelijkscontract

Niet alle stellen willen een huwelijkscontract

Kostentracker: het is naar eigen goeddunken of u een huwelijkse voorwaarden wilt ondertekenen of dat u dat niet wilt. Voor sommige mensen wordt de weg naar een advocaat of notaris echter sterk aanbevolen:

Zelfstandigen kunnen het voortbestaan ​​van het bedrijf in gevaar brengen in geval van scheiding. Als bij echtscheiding de winstvergoeding in het spel komt, moet de ex-partner worden gecompenseerd met de helft van de bedrijfswaarde. Niet alleen bij kleinere bedrijven is dit vaak alleen te realiseren door ze te verkopen.

Overerving en geschenken zijn uitgesloten van de gemeenschap van voordelen, maar hun waardestijging niet. Met name bij onroerend goed, dat de afgelopen jaren enorm in waarde is gestegen, kan een scheiding zonder huwelijkscontract leiden tot gedwongen verkoop van een huis.

Als beide partners verschillende nationaliteiten hebben, wordt ook een huwelijkscontract aanbevolen. Aangezien er in de landen van herkomst verschillende wetten kunnen zijn, moet het beslist worden gereguleerd onder welk landsrecht een echtscheiding plaatsvindt. Let ook op de financiële omstandigheden als een partner meer vermogen in het huwelijk brengt.

Als u verliefd wordt op een partner die hoge schulden heeft, staat niets een huwelijk in de weg. Een huwelijkse voorwaarden is in dit geval echter ook aan te raden. Hoewel elke partner alleen aansprakelijk is voor zijn eigen schulden, kunnen verplichtingen uit de tijd vóór het huwelijk en de scheiding de latere winst verminderen. Als u uw partner ondersteunt bij de terugbetaling van hun vermogen, moet u een individuele regeling in het huwelijkscontract opnemen.

Maar zelfs als beide partners een eigen inkomen hebben, kan een huwelijkscontract zinvol zijn. Wilt u bijvoorbeeld afzien van waardeoverdracht bij echtscheiding, dan kunt u dit regelen in het huwelijkscontract.

Kan een huwelijkscontract ook ongeldig zijn?

Kostentracker: Ja, dit is mogelijk en is bijvoorbeeld het geval als een partner ernstig wordt benadeeld door het huwelijkscontract. Als de leefomstandigheden enorm veranderen, kunnen delen hiervan ongeldig worden. Een voorbeeld hiervan:

Toen ze trouwden, werkten en verdienden beide partners ongeveer hetzelfde bedrag. Er wordt aangekondigd dat er nakomelingen zullen zijn en mannen of vrouwen besluiten om alleen marginaal te werken en voor de kinderen te zorgen. In het geval van een scheiding kan dit feit bepaalde regelingen ineffectief maken, omdat de minder verdienende partner niet alleen benadeeld zou worden in termen van pensioenaanspraken.

Daarom is het logisch om het huwelijkscontract te laten aanpassen wanneer de omstandigheden veranderen.

Ik zou graag willen dat het huwelijkscontract nietig wordt verklaard. Wat kost dit?

Kostentracker: u kunt alleen een huwelijkscontract herroepen dat al in onderling overleg is gesloten. Beide contractpartijen dienen aanwezig te zijn en met hun handtekening te bewijzen dat ze dit vrijwillig willen opzeggen.

De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn mede gebaseerd op de bedrijfswaarde. Met behulp van bovenstaande tabel kunt u berekenen hoe hoog deze zullen zijn.